سیاسی

بم و تقسیمات کشوری:

در سال ۱۳۱۶ شمسی بود که دولت وقت، قانونی از مجلس گذراند و بر طبق ان و بنا بر مصالح سیاسی ، نظامی و با در نظر داشتن مسائل اقتصادی و تا حدودی بر اساس شکل هندسی، مملکت را به ۱۰ استان و ۴۹ شهرستان تقسیم نمود و تا آن زمان چنین تقسیماتی با در نظر گرفتن پارامترهای مذکور صورت نگرفته بود و بلکه در حقیقت قبل از این سال هیچگونه ملاک و ضابطه ای در تقسیمات کشوری وجود نداشت. در این زمان منطقه جنوب شرق ایران به یک استان بنام استان ۸ که مرکز آن کرمان و شهرستان های تابعه شامل (بم – بندرعباس – خاش و زابل) بود تقسیم شد. و تاکنون شهر بم در همین استان و تقسیمات کشوری گنجانده شده است ..

 

اسامی نمایندگان مجلس از اول مشروطیت تا انقراض پهلوی:

۱۵ مهر ۱۲۸۵ ش. دوره اول
شهر بم در دوره اول و دوم مجلس نماینده نداشته است.
۲۶ تیر ۱۲۸۸ ش. دوره دوم
۱۴ آذر ۱۲۹۳ ش. دوره سوم
حاج اسماعیل خان (اعتبارالسطنه).
اول تیر ۱۳۰۰ ش. دوره چهارم
عدل السطنه.
۲۲ بهمن ۱۳۰۲ ه.ش دوره پنجم
میرزا اسماعیل خان وکیل (امیراحتشام)
۱۹ تیر ۱۳۰۵ ه.ش دوره ششم
میرزا حسن خان ابراهیمی (مختارالملک)
۱۴ مهر ۱۳۰۷ ه.ش دوره هفتم
دکتر مهدی خان ملک زاده
۲۴ آذر ۱۳۰۹ ه.ش دوره هشتم
دکتر مهدی خان ملک زاده
۲۴ اسفند ۱۳۱۱ ه.ش دوره نهم
دکتر مهدی خان ملک زاده
۱۵ خرداد ۱۳۱۴ ه.ش دوره پانزدهم
دکتر مهدی خان ملک زاده
۲۰ شهریور ۱۳۱۶ ه.ش دوره یازدهم
دکتر مهدی خان ملک زاده
۲۶ فروردین ۱۳۱۸ ه.ش دوره دوازدهم
دکتر مهدی خان ملک زاده
۲۲ آبان ۱۳۲۰ ه.ش دوره سیزدهم
دکتر مهدی خان ملک زاده
۱۶ اسفند ۱۳۳۲ ه.ش دوره چهاردهم
لطفعلی رفیعی (پدر داریوش رفیعی)
۲۵ تیرماه ۱۳۲۶ ه.ش دوره پانزدهم
علی اکبر سالار بهزادی
۲۰ بهمن ۱۳۲۸ ه.ش دوره شانزدهم
علی اکبر سالار بهزادی
۷ اردیبهشت ۱۳۲۱ ه.ش دوره هفدهم
انتخابات انجام نشد
۲۷ اسفند ۱۳۳۱ ه.ش دوره هجدهم
زین العابدین سالار بهزادی
۱۰ خرداد ۱۳۳۵ ه.ش دوره نوزدهم
زین العابدین سالار بهزادی
۲۰ اسفند ۱۳۳۹ ه.ش دوره بیستم
زین العابدین سالار بهزادی
۲۹ شهریور ۱۳۴۲ ه.ش دوره بیست و یکم
سید امان ا… اولیاء
۱۴ مهر ۱۳۴۴ ه.ش دوره بیست و دوم
سید امان ا… اولیاء
۹ شهریور ۱۳۵۰ ه.ش دوره بیست و سوم
سید امان ا… اولیاء
۱۶ فروردین ۱۳۵۴ ه.ش دوره بیست و چهارم
عیسی تدین
نمایندگان مردم بم در مجلس شورای اسلامی (بعد از انقلاب اسلامی)
دوره اول                     علیرضا یارمحمدی
دوره دوم                     حاج حاتم ناروئی
دوره سوم                    حاج مجید دبستانی
دوره چهارم                  حاج مجید دبستانی
دوره پنجم                   حاج مجید دبستانی
دوره ششم                   حاج حاتم ناروئی
دوره هفتم ابتدای دوره هفتم پس از زلزله بدون نماینده و (میان دوره ای) حجه الاسلام حاج  موسی غضنفر آبادی
دوره هشتم                 حجه الاسلام حاج  موسی غضنفر آبادی
دوره نهم                     حجه الاسلام حاج  موسی غضنفر آبادی

سامی نمایندگان مجلس از اول مشروطیت تا انقراض پهلوی
۱۵ مهر ۱۲۸۵ ش. دوره اول
شهر بم در دوره اول و دوم مجلس نماینده نداشته است.
۲۶ تیر ۱۲۸۸ ش. دوره دوم
۱۴ آذر ۱۲۹۳ ش. دوره سوم
حاج اسماعیل خان (اعتبارالسطنه).
اول تیر ۱۳۰۰ ش. دوره چهارم
عدل السطنه.
۲۲ بهمن ۱۳۰۲ ه.ش دوره پنجم
میرزا اسماعیل خان وکیل (امیراحتشام)
۱۹ تیر ۱۳۰۵ ه.ش دوره ششم
میرزا حسن خان ابراهیمی (مختارالملک)
۱۴ مهر ۱۳۰۷ ه.ش دوره هفتم
دکتر مهدی خان ملک زاده
۲۴ آذر ۱۳۰۹ ه.ش دوره هشتم
دکتر مهدی خان ملک زاده
۲۴ اسفند ۱۳۱۱ ه.ش دوره نهم
دکتر مهدی خان ملک زاده
۱۵ خرداد ۱۳۱۴ ه.ش دوره پانزدهم
دکتر مهدی خان ملک زاده
۲۰ شهریور ۱۳۱۶ ه.ش دوره یازدهم
دکتر مهدی خان ملک زاده
۲۶ فروردین ۱۳۱۸ ه.ش دوره دوازدهم
دکتر مهدی خان ملک زاده
۲۲ آبان ۱۳۲۰ ه.ش دوره سیزدهم
دکتر مهدی خان ملک زاده
۱۶ اسفند ۱۳۳۲ ه.ش دوره چهاردهم
لطفعلی رفیعی (پدر داریوش رفیعی)
۲۵ تیرماه ۱۳۲۶ ه.ش دوره پانزدهم
علی اکبر سالار بهزادی
۲۰ بهمن ۱۳۲۸ ه.ش دوره شانزدهم
علی اکبر سالار بهزادی
۷ اردیبهشت ۱۳۲۱ ه.ش دوره هفدهم
انتخابات انجام نشد
۲۷ اسفند ۱۳۳۱ ه.ش دوره هجدهم
زین العابدین سالار بهزادی
۱۰ خرداد ۱۳۳۵ ه.ش دوره نوزدهم
زین العابدین سالار بهزادی
۲۰ اسفند ۱۳۳۹ ه.ش دوره بیستم
زین العابدین سالار بهزادی
۲۹ شهریور ۱۳۴۲ ه.ش دوره بیست و یکم
سید امان ا… اولیاء
۱۴ مهر ۱۳۴۴ ه.ش دوره بیست و دوم
سید امان ا… اولیاء
۹ شهریور ۱۳۵۰ ه.ش دوره بیست و سوم
سید امان ا… اولیاء
۱۶ فروردین ۱۳۵۴ ه.ش دوره بیست و چهارم
عیسی تدین
نمایندگان مردم بم در مجلس شورای اسلامی (بعد از انقلاب اسلامی)
دوره اول                     علیرضا یارمحمدی
دوره دوم                     حاج حاتم ناروئی
دوره سوم                    حاج مجید دبستانی
دوره چهارم                  حاج مجید دبستانی
دوره پنجم                   حاج مجید دبستانی
دوره ششم                   حاج حاتم ناروئی
دوره هفتم ابتدای دوره هفتم پس از زلزله بدون نماینده و (میان دوره ای) حجه الاسلام حاج  موسی غضنفر آبادی
دوره هشتم                 حجه الاسلام حاج  موسی غضنفر آبادی
دوره نهم                     حجه الاسلام حاج  موسی غضنفر آبادی

نظرات