فرهنگی, اجتماعی, علمی

بم شهری دانشگاهی است. دانشگاه‌های این شهر به شرح ذیل است:
دانشگاه علوم پزشکی بم
دانشگاه پیام نور مرکز بم
دانشگاه آزاد اسلامی بم
دانشگاه عالی بم
دانشکده فنی علی بن ابیطالب بم
دانشگاه بین المللی علوم پزشکی ارگ جدید
دانشگاه جامع علمی کاربردی بم
دانشگاه علوم بهزیستی بم
مرکز مخاطرات زمین شناختی بم

نظرات