چارت سازمانی

نمودار سازمانی جمعیت بمی های مقیم پایتخت          بم آینده =بم توسعه یافته

  توضیحات :

  1- در راس کمیته ها دبیر قرار می گیرد  2- برخی اعضاء ممکن است هم زمان در بیش از یک کمیته عضویت داشته باشد مثلا پزشکان  و مهندسان علاوه  برکمیته خودشان ، درکمیته فرهیختگان نیز عضویت دارند .

3-تعداداعضاء کمیته ها نامحدود است 4- کمیته شناسایی نسبت به جذب بمی های  مرکز اقدام وبرحسب تجریه و تخصص  افراد شناسایی شده به کمیته مربوطه معرفی می نماید البته این موضوع نافی اقدام سایر کمیته هادر خصوص شناسایی هم شهریان بطورعموم  نخواهد بود .

نظرات