خدمات جمعیت بمیها

توسط

– اطلاع رسانی و مشاوره به همشهریان بمی

– برنامه ریزی و تجلیل از پیش کسوتان علم و هنر و پیشه

– برنامه ریزی و راهکار اجرائی برای کارهای انتفاعی همشهریان بمی متقاضی

– انتقال تجارت بزرگان علم، فرهنگ، هنر و اقتصاد به دانش پژوهان ، هنرمندان و متقاضیان بمی

– تدارک و برگزای جلسات فرهنگی، هنری و یادمان ها

– هماهنگی با مدیران اجرائی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی کشور برای تحقق طرحها و ایده های نو در بم

نظرات